BÁO CÁO Công tác tháng 02 năm 2014 và chương trình công tác tháng 03 Năm 2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/03/2014 02:52 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Vân Khánh 2
PHÒNG GD&ĐT AN MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Vân Khánh 2 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: 04/BC-THVK2
 
  Vân Khánh, ngày 27 tháng 02 năm 2014.
 
BÁO CÁO
Công tác tháng 02 năm 2014 và chương trình công tác tháng 03 Năm 2014
 
        Phần I
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2014
(Từ ngày 08/02/2014 đến 07/02/2014)
 
Trong tháng 02 năm 2014, Trường Tiểu học Vân Khánh 2 đã tổ chức thực hiện các mặt công tác và đạt được những kết quả sau:
I/.Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
Vận động cán bộ công chức – viên chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’,“ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo’’.
II/. Công tác chuyên môn:
* Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ đúng theo qui định.
- Các tổ sinh hoạt chuyên môn được 5 cuộc. Thao giảng 16 tiết, dự giờ 14 tiết. Cụ thể như sau:
Tổ khối 1: Sinh hoạt chuyên môn được 1 cuộc. Thao giảng 2 cuộc được 4 tiết, dự giờ 4 tiết. Duyệt hồ sơ, sổ sách, giáo án được 1 lược.
Tổ khối 2: Sinh hoạt chuyên môn được 1 cuộc. Thao giảng 1 cuộc được 2 tiết, dự giờ 2 tiết.
Tổ khối 3: Sinh hoạt chuyên môn được 1 cuộc. Thao giảng 1 cuộc được 2 tiết, dự giờ 2 tiết.
Tổ khối 4: Sinh hoạt chuyên môn được 1 cuộc. Thao giảng 2 cuộc được 4 tiết, dự giờ 4 tiết. Duyệt hồ sơ, sổ sách, giáo án được 1 lược.
Tổ khối 5: Sinh hoạt chuyên môn được 1 cuộc. Thao giảng 2 cuộc được 4 tiết, dự giờ 2 tiết. Duyệt hồ sơ, sổ sách, giáo án được 1 lược.
Phụ đạo học sinh yếu hàng tuần, thường xuyên bồi dưỡng học sinh giỏi ở các lớp. Đặc biệt là rèn luyện học sinh đạt giải Vỡ sạch Chữ viết đẹp vòng trường.
Tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi vòng huyện 07 đồng chí đạt được 05 đồng chí.
Tình hình học sinh ở các lớp ổn định so với tháng trước học sinh không giảm.
- Cập nhật xong số liệu vào chương trình quản lý PCGD mới của Bộ Giáo dục.
- Chưa cập nhật số liệu học sinh vào chương trình quản lý trường học SMAS 2.0.
- Tham gia ngày hội Công nghệ thông tin và ĐDDH tự làm do Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện An Minh tổ chức. Kết quả đạt được 02 giải B khối 1 và khối 3.
III/. Công tác quản lý tổng hợp:
1/. Tổ chức cán bộ - Thanh tra:
- Sắp xếp cho đồng chí Cao Xuân Định dạy thay cho đồng chí Lê Văn Khích bị bệnh.
- Đồng chí Nguyễn Hoàng Nam đi tập huấn dự động viên tại Hòn Đất.
- Kiểm tra công tác XHHGD và họp phụ huynh học sinh lớp được 20 đồng chí.
- Bộ phận Công đoàn theo dõi việc thực hiện quy chế cơ quan và ngày giờ công ở các điểm trường.
2/. Kế hoạch tài chính cơ sở vật chất:
- Thực hiện công tác công khai tài chính đúng quy định.
- Kiểm tra và chỉ đạo tiếp tục công tác vận động xã hội hóa giáo dục ở các lớp.
- Chỉ đạo duy trì xây dựng kế hoạch làm Xanh - Sạch - Đẹp và xanh hóa lớp học ở các điểm trường.
- Bộ phận Y tế học đường đã xây dựng kế hoạch hoạt động Y tế học đường.
IV/. Công tác Đảng, Đoàn thể:
1/. Đội TNTP Hồ Chí Minh:
- Tuyên truyền luật giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống cháy nổ, xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh, văn minh.
- Đã tổ chức tuyên truyền giáo dục cho học sinh hiểu được ý nghĩa ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2014).
- Triển khai chương trình rèn luyện Đội viên chuyên hiệu “ Nghi thức đội “ hạng 3.
- Triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ “thu gom giấy vụn “ và cuộc vận động xây dựng “ Ngôi nhà tình bạn “ năm 2014.
- Kết nạp Đội cho học sinh lớp 3B, 3C, 3+4E.
2/. Công đoàn trường học:
- Công đoàn phối hợp BGH và ủy ban kiểm tra - TTND đánh giá các loại quy chế.
- Đã hoàn thành tự chấm điểm công đoàn.
- Hoàn thành hồ sơ đón đoàn kiểm tra công đoàn vào tháng 03.
- Chỉ đạo Ban TTND hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.
3/. Đảng Cộng Sản Việt Nam:
- Hoàn thành hồ sơ chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu.
- Kiểm tra giám sát 01 đồng chí đảng viên Châu Minh Tuấn.
- Tham mưu Đảng ủy xác minh lý lịch quần chúng ưu tú.
- Sinh hoạt chuyên đề “ Mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình’’.
- Phân công nhiệm vụ cho chi ủy chi bộ.
* Nhận xét, đánh giá chung:
Ưu điểm:
- Nhìn chung các hoạt động của nhà trường thực hiện tương đối tốt.
- Các bộ phận nhà trường báo cáo kịp thời, đúng quy định.
- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi vòng huyện đạt được 05 đồng chí.
- Tham gia ĐDDH tự làm đạt được 02 giải B.
Khuyết điểm:
- Chưa cập nhật số liệu học sinh vào chương trình quản lý trường học SMAS 2.0.
- Chưa kiểm tra 02 tổ khối chuyên môn theo kế hoạch.
Phần II
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2014
Từ ngày 10 tháng 03 năm 2014 đến hết ngày 07 tháng  04 năm 2014
I/.Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
- Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ công chức – viên chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’,“ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo’’.
II/. Công tác chuyên môn:
- Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ theo qui định.
- Kiểm tra, đánh giá giáo viên theo quyết định 14.
- Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2013 – 2014.
- Chỉ đạo phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi ở các lớp.
- Tham gia Hội thi Vỡ sạch - Chữ viết đẹp vòng huyện.
- Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
- Tiếp tục duy trì sĩ số học sinh ở các khối lớp.
- Tiếp tục sử lý số liệu vào chương trình quản lý PCGD mới của Bộ Giáo dục.
- Cập nhật số liệu học sinh vào chương trình quản lý trường học SMAS 2.0.
III/. Công tác quản lý tổng hợp:
1/. Tổ chức cán bộ - Thanh tra:
- Sắp xếp kiện toàn các bộ phận chức năng nhà trường hoạt động hiệu quả.
- Chỉ đạo công đoàn theo dõi việc thực hiện quy chế cơ quan và ngày giờ công ở các điểm trường.
- Kiểm tra hồ sơ hai tổ khối chuyên môn.
2/. Kế hoạch tài chính cơ sở vật chất:
- Thực hiện công tác công khai tài chính đúng quy định.
- Hoàn thành hồ sơ nhận và cấp phát lương tháng 03 năm 2014.
- Tiếp tục chỉ đạo vận động xã hội hóa giáo dục.
- Chỉ đạo duy trì xây dựng kế hoạch làm Xanh - Sạch - Đẹp và xanh hóa lớp học ở các điểm trường.
- Chỉ đạo bộ phận Y tế học đường  hoạt động Y tế học đường có hiệu quả.
IV/. Công tác Đảng, Đoàn thể:
1/. Đội TNTP Hồ Chí Minh:
- Tiếp tục tuyên truyền luật giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống cháy nổ, xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh, văn minh.
- Tổ chức tuyên truyền cho học sinh hiểu ý nghĩa ngày 08/03, ngày 26/03.
- Tiếp tục triển khai chương trình rèn luyện Đội viên chuyên hiệu “ Nghi thức đội “ hạng 3.
- Tiếp tục triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ “thu gom giấy vụn “ và cuộc vận động xây dựng “ Ngôi nhà tình bạn “ năm 2014.
- Tổ chức Hội thi thắp sáng lửa điện biên vòng trường để tuyển chọn học sinh tham dự Hội thi “Âm vang Điện Biên’’ do nhà Thiếu nhi huyện tổ chức.
2/. Công đoàn trường học:
- Tổ chức cho chị em phụ nữ họp mặt ngày Quốc tế phụ nữ 08/03.
- Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm tra công đoàn vào tháng 03.
- Phát động công đoàn viên tham gia phong trào do công đoàn tổ chức nhân ngày 08/03.
- Chỉ đạo Ban TTND hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.
3/. Đảng Cộng Sản Việt Nam:
- Sinh hoạt chuyên đề.
- Tiếp tục kiểm tra giám sát.
Trên đây là báo cáo tháng 02 và chương trình công tác tháng 03 năm 2014. Đề nghị mỗi cán bộ giáo viên trong trường, với  nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đề ra./.
     Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- PGD  An Minh;                                                                                       
- UBND xã Vân Khánh;                                                                     (Đã ký, và đóng dấu) 
- Các bộ phận trong nhà trường;
- Lưu: VT.                                                                      HÌNH PHƯỚC CỦL
 
 
Tác giả bài viết: Lê Thanh Nhã
Nguồn tin: BGH
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 184
  • Tháng hiện tại: 2160
  • Tổng lượt truy cập: 183869

Liên kết